Repeat
Ellen Harvey
Locatie:   Avelgem, Doorniksesteenweg
Opdrachtgever:   Repeat - CHAT
De Sint-Amelbergakerk van Bossuit (Avelgem) was al onttrokken aan de eredienst en had te kampen met bouwfysische problemen. De restauratie van de onderbenutte kerk in de kleine kern zou handenvol geld gekost hebben. Vanuit de dialoog tussen de verschillende betrokken partners werd gezocht naar de juiste manier om met dit gegeven en de plek zelf om te gaan. In het kader van een scenario van herbestemming werd kunstenares Ellen Harvey aangetrokken, die voorstelde de kerk te transformeren tot een gecontroleerde ruïne.

Vanuit haar vaststelling dat enerzijds kwaliteitsvolle publieke ruimte in het dorp ontbreekt en anderzijds de kerk een centrale positie bekleedt in het dorpsweefsel, stript ze het kerkgebouw en laat ze het skelet overgroeien met woekerplanten. De nieuwe terrazzovloer volgt de footprint van de oude kerk en visualiseert haar geschiedenis door middel van een ‘schaduw’, gebaseerd op het silhouet van de kerkruïne zoals ze uit de Eerste Wereldoorlog kwam. Het kunstwerk kan worden beschouwd als een project dat een sociale en culturele meerwaarde creëert met behoud van de genius loci.

Waar kunst in de publieke ruimte vaker en vaker kiest voor een vorm van tijdelijkheid – en misschien is dat juist met het oog op beheer ook een verstandige keuze – daar opteert Repeat heel resoluut voor de permanentie; maar dan wel ‘permanentie’ met een uiterst beheersbare onderhoudslast. Bovendien kaart het kunstwerk belangrijke actuele transformaties met betrekking tot de Vlaamse dorpen aan, zoals daar zijn: de afnemende organisatorische kracht die van de katholieke kerk en het grotendeels daarmee gerelateerde verenigingsleven uitgaat, en de schaarse publieke ruimte die er in sommige dorpen nog te vinden is. Meer nog dan een kritische lezing van het fenomeen ‘dorp’, biedt Repeat een plek aan die daadwerkelijk en wanneer dan ook door de dorpsbewoners gebruikt kan worden.